Posted in سریال

سریال میخواهم زنده بمانم فصل 1 قسمت 18

در این قسمت خواهید دید :تماس های نادر، هما را مصمم می کند تا با آن چه از آن می ترسیده رو به رو شود….

Continue Reading... سریال میخواهم زنده بمانم فصل 1 قسمت 18