Posted in سریال

دانلود سریال داستان جزیره قسمت 21 (Ada Masalı)

خلاصه ای از این سریال جذاب ترکی :هازیران دختر جوانی که در شرف گرفتن ارتقای شغلی رویایی‌اش‌ در موقعیتی در توکیو است که برای دریافت…

Continue Reading... دانلود سریال داستان جزیره قسمت 21 (Ada Masalı)
Posted in سریال

دانلود سریال داستان جزیره قسمت 20 (Ada Masalı)

خلاصه ای از این سریال جذاب ترکی :هازیران دختر جوانی که در شرف گرفتن ارتقای شغلی رویایی‌اش‌ در موقعیتی در توکیو است که برای دریافت…

Continue Reading... دانلود سریال داستان جزیره قسمت 20 (Ada Masalı)
Posted in سریال

دانلود سریال داستان جزیره قسمت 19 (Ada Masalı)

خلاصه ای از این سریال جذاب ترکی :هازیران دختر جوانی که در شرف گرفتن ارتقای شغلی رویایی‌اش‌ در موقعیتی در توکیو است که برای دریافت…

Continue Reading... دانلود سریال داستان جزیره قسمت 19 (Ada Masalı)
Posted in سریال

دانلود سریال داستان جزیره قسمت 18 (Ada Masalı)

خلاصه ای از این سریال جذاب ترکی :هازیران دختر جوانی که در شرف گرفتن ارتقای شغلی رویایی‌اش‌ در موقعیتی در توکیو است که برای دریافت…

Continue Reading... دانلود سریال داستان جزیره قسمت 18 (Ada Masalı)
Posted in سریال

دانلود سریال داستان جزیره قسمت 17(Ada Masalı)

خلاصه ای از این سریال جذاب ترکی :هازیران دختر جوانی که در شرف گرفتن ارتقای شغلی رویایی‌اش‌ در موقعیتی در توکیو است که برای دریافت…

Continue Reading... دانلود سریال داستان جزیره قسمت 17(Ada Masalı)
Posted in سریال

سریال داستان جزیره قسمت 12(Ada Masalı)

در این قسمت سریال داستان جزیره، روایت یک عشق را که در یک جزیره شروع شده و بعدها در شهر ادامه خواهد داشت را بیان…

Continue Reading... سریال داستان جزیره قسمت 12(Ada Masalı)
Posted in سریال

سریال داستان جزیره قسمت 11 (Ada Masalı)

خلاصه ای از داستان اين سريال که در یک شهر خیالی ساحلی کوچک به نام اَونلی در جزیرهٔ پرنس ادوارد و در اوایل قرن بیستم…

Continue Reading... سریال داستان جزیره قسمت 11 (Ada Masalı)
Posted in سریال

سریال داستان جزیره قسمت 10(Ada Masalı)

در این قسمت سریال داستان جزیره، روایت یک عشق را که در یک جزیره شروع شده و بعدها در شهر ادامه خواهد داشت را بیان…

Continue Reading... سریال داستان جزیره قسمت 10(Ada Masalı)