سریال میخواهم زنده بمانم فصل 1 قسمت 18

در این قسمت خواهید دید :تماس های نادر، هما را مصمم می کند تا با آن چه از آن می ترسیده رو به رو شود. شیوا در مسیر تازه ای که در غیابِ کاوه با مفتاح آغاز کرده با گرفتاریِ تازه ای مواجه می شود. تلاش هایِ امیر شایگان برای یافتنِ نادر سرمد به نتیجه می رسد اما…

سریال میخواهم زنده بمانم فصل 1 قسمت 18

Author: admin