قیمت سفته سال 99

قیمت سفته سال 99: قیمت سفته از سال 95 به بعد، برای هر یک میلیون تومان سفته، 500 تومان تعیین شده است که این مقدار در سال های بعد نیز تغییر نکرده است و قیمت سفته سال 99 نیز از همین مبلغ مشخص شده تبعیت می نماید.

جدول قیمت سفته سال 99

نرخ فروش سفتهمبلغ اسمی سفته
500 تومان1 میلیون تومان
750 تومان1.5 میلیون تومان
1000 تومان2 میلیون تومان
1250 تومان2.5 میلیون تومان
2500 تومان5 میلیون تومان
5000 تومان10 میلیون تومان
10000 تومان20 میلیون تومان
25000 تومان50 میلیون تومان
50000 تومان100 میلیون تومان
75000 تومان150 میلیون تومان

قیمت سفته

قیمت سفته

Author: admin